PRIVACY VERKLARING van IPA PROVINCIE WEST-VLAANDEREN  vzw

 

INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION PROVINCIE WEST-VLAANDEREN VZW hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens (en dat uw privacy wordt gerespecteerd).

 

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over (welke gegevens we verzamelen) hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION PROVINCIE WEST-VLAANDEREN VZW houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679). 

 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;

 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

Als INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION PROVINCIE WEST-VLAANDEREN VZW zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

 

INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION PROVINCIE WEST-VLAANDEREN VZW

Spinnersstraat 18

8510 Kortrijk-Marke

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Telefoon : 056/224298

 

Aan wie is deze privacyverklaring gericht ?

 

Deze privacyverklaring is van toepassing op al onze huidige en vroegere leden, deelnemers aan activiteiten, personen die belangstelling tonen of toonden voor onze activiteiten, diensten of producten, klanten en prospecten, leveranciers.

 

Waarvoor verwerken wij welke persoonsgegevens ?


Uw persoonsgegevens worden door INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION PROVINCIE WEST-VLAANDEREN VZW verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :

 

 • Ledenadministratie en dienstverlening aan leden (uitvoering overeenkomst)

 • Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION BELGIAN SECTION VZW; (uitvoering overeenkomst)

 • Het versturen van informatie over onze activiteiten, nieuwsbrieven en uitnodigingen. (gerechtvaardigd belang)

   • Ezine (e-mail)
In zoverre de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt op basis van toestemming, heeft u steeds het recht om de gegeven toestemming terug trekken.

 

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen en/of verwerken :

 • Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres,

 • Privé contactgegevens : telefoonnummer, e-mail adres

 • Identiteitsgegevens uitgegeven door overheid : identiteitskaartnummer (in kader van een activiteit);

 • Rijksregisternummer (in kader van een activiteit);

 • Persoonlijke kenmerken : geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit

 • Interesses

 • Financiële bijzonderheden ( rekeningnummer),

 • Beeldmateriaal (fotos, videos, opnames, )

 

We verzamelen enkel persoonsgegevens die u zelf aan ons meedeelt op verschillende wijzen (o.a. inschrijvingsformulieren, invul- en contactformulieren op onze website, persoonlijk/telefonisch/e-mail contact, ).  Wij verzamelen geen persoonsgegevens via derden, met uitzondering van de informatie ontvangen van de aangesloten verenigingen/clubs of federaties onder IPA licentie.

 

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

 

Al dan niet verstrekken van gegevens door u zelf

De vermelde gegevens moeten, indien van toepassing, verstrekt worden om lid te kunnen worden of te kunnen deelnemen aan activiteiten van de vereniging.  Met uitzondering van :

 • Beeldmateriaal (voor public relations)

 • Contactgegevens (voor direct marketing)

 

Het gevolg van de niet-verstrekking van de gegevens is niet publiceren van gerichte fotos van u, en het niet ontvangen van ongevraagde commerciële mails.

 

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden - verwerkers


De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

 

Zo maken wij gebruik van een derde partij (externe dienstverlener) voor:

 • Het verzorgen van de internet omgeving (webhosting, mailhosting, ..);

 • Het verzorgen van de (financiële) administratie en sociaal secretariaat

 • Het verzekeren van onze leden, deelnemers en vrijwilligers

 • Het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan externe dienstverleners (verwerkers) waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten (of dezelfde bepalingen zijn overgenomen in de contractvoorwaarden).

 

Met externe dienstverleners (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

 

Verstrekking aan derden - ontvangers

 

Wij delen persoonsgegevens met de volgende externe partijen :

 • Verbonden organisaties die deel uitmaken van het ecosysteem van onze federatie/koepel (de federatie/koepel zelf, de andere verenigingen die behoren tot dezelfde federatie/koepel) in casu IPA Internationaal, Provinciale IPA vzw’s en regio’s.

 

Met deze partijen maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen en dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld.

 

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere derden doorgeven (andere partijen verstrekken), tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek  (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

 

Op geen enkel moment verkopen of verhuren wij uw persoonsgegevens aan derde partijen.

Wij geven uw contactgegevens ook nooit door aan derden voor commerciële doeleinden.

 

Wij kunnen persoonsgegevens wel delen met andere derden indien jij ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft.  U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

 

Uw persoonsgegevens kunnen doorgegeven worden aan landen buiten de Europese Economische Ruimte in geval van internationale contacten met zusterorganisaties.  In dat geval worden uw persoonsgegevens beschermd door specifieke contractuele verplichtingen overeenkomstig de verplichtingen van de Europese privacy regelgeving.Bewaartermijn


INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION PROVINCIE WEST-VLAANDEREN VZW bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van het doel waarvoor deze zijn verstrekt, met in acht name van de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (o.a. op gebied van boekhouding).  Bewaartermijnen kunnen evenwel per doel verschillen.

 

INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION PROVINCIE WEST-VLAANDEREN VZW verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan de duur van het lidmaatschap met uitzondering van de gegevens voor de historiek van onze vereniging en de vereremerking zoals bedoeld in de statuten en reglement inwendige orde. Deze gegevens zijn : naam, laatst gekend adres, begin en einde aansluiting als lid, datum overlijden indien gekend.

 

Beveiliging van de gegevens


Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking. (inbreuken, verlies en onrechtmatige verwerking)

Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 

 • Alle personen die namens INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION PROVINCIE WEST-VLAANDEREN VZW van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

 • Beveiliging van de harde schijven van onze laptops

 • Wij gebruiken een virusscanner en updaten deze systematisch en tijdig, en installeerden een firewall.

 • Wij maken systematisch back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

 • We testen en evalueren op geregelde tijdstippen onze maatregelen, en stellen bij indien nodig;

 • Onze bestuurders zijn geïnformeerd (en opgeleid) over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.  Zij volgen hiervoor een aantal duidelijke richtlijnen en worden op regelmatige basis getraind en bewustgemaakt van hun verantwoordelijkheid.

 • Aan deze bestuurders wordt toegang verleend tot uw gegevens voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren.

 • Bij nieuwe projecten die mogelijks een impact kunnen hebben op uw privacy wordt een uitgebreide analyse gedaan om uw rechten, de veiligheid en bescherming van uw persoonsgegevens te garanderen.

 

Mocht zich er toch een incident voordoen waarbij uw gegevens betrokken zijn, dan word u persoonlijk verwittigd in de door de wet voorziene omstandigheden.

 

Uw rechten omtrent uw gegevens


U heeft recht van inzage en kopie van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben.

U heeft recht op verbetering en aanvulling wanneer uw gegevens onjuist of onvolledig zijn.

 

U heeft het recht op gegevenswissing (verwijdering) van de persoonsgegeven  welke wij van u ontvangen hebben, en die niet langer strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verwerkt. Wij behouden ons wel het recht voor te bepalen of uw verzoek gerechtvaardigd is.

 

U heeft het recht op beperking van gegevensverwerking : indien u bezwaar heeft tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan u vragen om deze verwerking te stoppen.

 

Tevens kunt u bezwaar (verzet) maken tegen de manier waarop bepaalde persoonsgegevens van u verwerkt worden.  Zo heeft u het recht u te verzetten tegen het gebruik van je persoonsgegevens voor direct marketing-doeleinden (via uitschrijfmogelijkheden in e-mails)

 

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.

 

Via het adres bovenaan deze privacyverklaring kan je ons contacteren om uw rechten uit te oefenen, vergezeld van een motivatie voor uw vraag.  

(U kan ons ook contacteren via de contactpagina van onze website www.IPA.BE).

 

Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.  (om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren). Om je je identiteit te controleren vragen wij je om een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart alsook kopie van uw lidkaart toe te voegen aan uw aanvraag. We raden je sterk aan om daarbij je pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat.

 

Er worden geen enkele categorie van personen onderworpen aan eender welke vorm van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.
Klachten


Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of over de uitoefening van uw rechten dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

 

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming :

 

Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Wijzigingen aan onze privacyverklaring


INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION PROVINCIE WEST-VLAANDEREN VZW kan zijn privacyverklaring steeds aanpassen.  Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 24/05/2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

PRIVACY VERKLARING van IPA PROVINCIE WEST-VLAANDEREN vzw
INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION PROVINCIE WEST-VLAANDEREN VZW
hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens (en dat uw
privacy wordt gerespecteerd).
In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over
(welke gegevens we verzamelen) hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen
er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met
persoonsgegevens. INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION PROVINCIE
WEST-VLAANDEREN VZW houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en
regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(Verordening EU 2016/679).
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
• Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor
deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in
deze privacyverklaring;
• Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens
welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
• Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de
verwerking van uw persoonsgegevens;
• Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen
zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
• Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is
voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
• Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop
willen wijzen en deze respecteren.
Als INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION PROVINCIE WEST-VLAANDEREN
VZW zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien
u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft
hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande
contactgegevens:
INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION PROVINCIE WEST-VLAANDEREN
VZW
Spinnersstraat 18
8510 Kortrijk-Marke
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon : 056/224298
Aan wie is deze privacyverklaring gericht ?
Deze privacyverklaring is van toepassing op al onze huidige en vroegere leden,
deelnemers aan activiteiten, personen die belangstelling tonen of toonden voor onze
activiteiten, diensten of producten, klanten en prospecten, leveranciers.
Waarvoor verwerken wij welke persoonsgegevens ?
Uw persoonsgegevens worden door INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION
PROVINCIE WEST-VLAANDEREN VZW verwerkt ten behoeve van de volgende
doeleinden en rechtsgronden :
• Ledenadministratie en dienstverlening aan leden (uitvoering overeenkomst)
• Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van INTERNATIONAL POLICE
ASSOCIATION BELGIAN SECTION VZW; (uitvoering overeenkomst)
• Het versturen van informatie over onze activiteiten, nieuwsbrieven en
uitnodigingen. (gerechtvaardigd belang)
▪ Ezine (e-mail)
In zoverre de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt op basis van
toestemming, heeft u steeds het recht om de gegeven toestemming terug trekken.
Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens
van u vragen en/of verwerken :
● Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres,
● Priv é contactgegevens : telefoonnummer, e-mail adres
● Identiteitsgegevens uitgegeven door overheid : identiteitskaartnummer (in
kader van een activiteit);
● Rijksregisternummer (in kader van een activiteit);
● Persoonlijke kenmerken : geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit
● Interesses
● Financi ë le bijzonderheden ( rekeningnummer),
● Beeldmateriaal (foto ’ s, video ’ s, opnames, … )
We verzamelen enkel persoonsgegevens die u zelf aan ons meedeelt op
verschillende wijzen (o.a. inschrijvingsformulieren, invul- en contactformulieren op
onze website, persoonlijk/telefonisch/e-mail contact, … ). Wij verzamelen geen
persoonsgegevens via derden, met uitzondering van de informatie ontvangen van de
aangesloten verenigingen/clubs of federaties onder IPA licentie.
We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de
gegevens hebben verkregen.
Al dan niet verstrekken van gegevens door u zelf
De vermelde gegevens moeten, indien van toepassing, verstrekt worden om lid te
kunnen worden of te kunnen deelnemen aan activiteiten van de vereniging. Met
uitzondering van :
• Beeldmateriaal (voor public relations)
• Contactgegevens (voor direct marketing)
Het gevolg van de niet-verstrekking van de gegevens is niet publiceren van gerichte
foto ’ s van u, en het niet ontvangen van ongevraagde commerci ë le mails.
Verstrekking van persoonsgegevens aan derden - verwerkers
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien
dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij (externe dienstverlener) voor:
● Het verzorgen van de internet omgeving (webhosting, mailhosting, ..);
● Het verzorgen van de (financi ë le) administratie en sociaal secretariaat
● Het verzekeren van onze leden, deelnemers en vrijwilligers
● Het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan externe dienstverleners (verwerkers)
waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten (of dezelfde
bepalingen zijn overgenomen in de contractvoorwaarden).
Met externe dienstverleners (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige
afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
Verstrekking aan derden - ontvangers
Wij delen persoonsgegevens met de volgende externe partijen :
• Verbonden organisaties die deel uitmaken van het ecosysteem van onze
federatie/koepel (de federatie/koepel zelf, de andere verenigingen die
behoren tot dezelfde federatie/koepel) in casu IPA Internationaal, Provinciale
IPA vzw’s en regio’s.
Met deze partijen maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw
persoonsgegevens te waarborgen en dat uw gegevens vertrouwelijk worden
behandeld.
Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere derden doorgeven
(andere partijen verstrekken), tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een
voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek
(persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking
te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.
Op geen enkel moment verkopen of verhuren wij uw persoonsgegevens aan derde
partijen.
Wij geven uw contactgegevens ook nooit door aan derden voor commerci ë le
doeleinden.
Wij kunnen persoonsgegevens wel delen met andere derden indien jij ons hier
(schriftelijk) toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen
tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de
verwerking voor de intrekking daarvan.
Uw persoonsgegevens kunnen doorgegeven worden aan landen buiten de Europese
Economische Ruimte in geval van internationale contacten met zusterorganisaties.
In dat geval worden uw persoonsgegevens beschermd door specifieke contractuele
verplichtingen overeenkomstig de verplichtingen van de Europese privacy
regelgeving.
Bewaartermijn
INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION PROVINCIE WEST-VLAANDEREN VZW
bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van het
doel waarvoor deze zijn verstrekt, met in acht name van de termijn die noodzakelijk
is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (o.a. op gebied van boekhouding).
Bewaartermijnen kunnen evenwel per doel verschillen.
INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION PROVINCIE WEST-VLAANDEREN VZW
verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan de duur van het
lidmaatschap met uitzondering van de gegevens voor de historiek van onze
vereniging en de vereremerking zoals bedoeld in de statuten en reglement
inwendige orde. Deze gegevens zijn : naam, laatst gekend adres, begin en einde
aansluiting als lid, datum overlijden indien gekend.
Beveiliging van de gegevens
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw
persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige toegang, gebruik, verlies of
openbaarmaking. ( … inbreuken, verlies en onrechtmatige verwerking … )
Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
● Alle personen die namens INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION
PROVINCIE WEST-VLAANDEREN VZW van uw gegevens kennis kunnen
nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
● We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze
systemen;
● We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens
als daar aanleiding toe is;
● Beveiliging van de harde schijven van onze laptops
● Wij gebruiken een virusscanner en updaten deze systematisch en tijdig, en
installeerden een ‘ firewall ’ .
● Wij maken systematisch back-ups van de persoonsgegevens om deze te
kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
● We testen en evalueren op geregelde tijdstippen onze maatregelen, en
stellen bij indien nodig;
● Onze bestuurders zijn ge ï nformeerd (en opgeleid) over het belang van de
bescherming van persoonsgegevens. Zij volgen hiervoor een aantal
duidelijke richtlijnen en worden op regelmatige basis getraind en
bewustgemaakt van hun verantwoordelijkheid.
● Aan deze bestuurders wordt toegang verleend tot uw gegevens voor zover
ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren.
● Bij nieuwe projecten die mogelijks een impact kunnen hebben op uw
privacy wordt een uitgebreide analyse gedaan om uw rechten, de
veiligheid en bescherming van uw persoonsgegevens te garanderen.
Mocht zich er toch een incident voordoen waarbij uw gegevens betrokken zijn, dan
word u persoonlijk verwittigd in de door de wet voorziene omstandigheden.
Uw rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht van inzage en kopie van de persoonsgegevens die op u betrekking
hebben.
U heeft recht op verbetering en aanvulling wanneer uw gegevens onjuist of
onvolledig zijn.
U heeft het recht op gegevenswissing (verwijdering) van de persoonsgegeven
welke wij van u ontvangen hebben, en die niet langer strikt noodzakelijk zijn voor de
doeleinden waarvoor ze werden verwerkt. Wij behouden ons wel het recht voor te
bepalen of uw verzoek gerechtvaardigd is.
U heeft het recht op beperking van gegevensverwerking : indien u bezwaar heeft
tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan u vragen om deze verwerking te
stoppen.
Tevens kunt u bezwaar (verzet) maken tegen de manier waarop bepaalde
persoonsgegevens van u verwerkt worden. Zo heeft u het recht u te verzetten tegen
het gebruik van je persoonsgegevens voor direct marketing-doeleinden (via
uitschrijfmogelijkheden in e-mails)
Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten
overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.
Via het adres bovenaan deze privacyverklaring kan je ons contacteren om uw
rechten uit te oefenen, vergezeld van een motivatie voor uw vraag.
(U kan ons ook contacteren via de contactpagina van onze website www.IPA.BE ).
Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan
voornoemde verzoeken. (om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen
om je adequaat te identificeren). Om je je identiteit te controleren vragen wij je om
een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart alsook kopie van uw lidkaart toe
te voegen aan uw aanvraag. We raden je sterk aan om daarbij je pasfoto
onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat.
Er worden geen enkele categorie van personen onderworpen aan eender welke
vorm van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.
Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of over
de uitoefening van uw rechten dan vragen wij u hierover direct contact met ons op
te nemen.
U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op
het gebied van privacy bescherming :
Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Wijzigingen aan onze privacyverklaring
INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION PROVINCIE WEST-VLAANDEREN VZW
kan zijn privacyverklaring steeds aanpassen. Van deze wijziging zullen we een
aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 24/05/2018 .
Wij gebruiken cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.